Rettleiar for risikovurdering og informasjonssikkerhet

Gjeldende status
Ikke påmeldt
Pris
Gratis

IKuben si arbeidsgruppe for informasjonssikkerhet vil bidra til at deltakarbedriftene i iKuben blir sikrare også når det gjeld risikovurdering, og minimerar risikoar , og har utforma denne rettleiaren. Målet er at alle deltakarar i iKuben har gjennomført risikovurdering. 

Verksemder har krav på seg kytt til avvik og informasjonssikkerheit. GDPR er pålagt for alle verksemder som har sensitiv personopplysningar.  

Når sikkerheita i system/applikasjonar skal vurderast, må ein også ta omsyn til GDPR-lova som ein er pålagt å følge.

Alle skyløysingar eller applikasjonar som samlar inn personlege data, eksempelvis namn, mobilnummer og e-postadresser, kan bli hacka. Det er verksemda (øverste leiar) som står ansvarleg for at data er godt nok sikra. Datatilsynet kan kreve innsikt i kva risikovurderingar som er gjort og kva tiltak som er iverksatt for å redusere risiko.

Har ikkje bedrifta gjort slike vurderingar, kan Datatilsynet gje bøter på opptil 4% av omsetninga. 

I dette dokumentet får du tilgang til nokre praktiske verktøy som du kan ta i bruk i di verksemd. Vi har også laga eit forslag til årshjul for ulike aktivitetar som gjeld informasjonssikring. I tillegg til toppleiinga, er det også hensiktsmessig å ansvarleggjere linje, både mellomleiing og linjeleiing.